Personlig service

Private & erhverv

Uforpligtende tilbud

​Forretningsbetingelser

1.​ Anvendelse

1.1 ​Forretningsbetingelser vedrører alle typer af arbejder som udføres af Robert Jakobsen Landinspektører ApS.

2.​ Aftalegrundlag

2.1 ​Forretningsbetingelserne kombineret med betingelser i tilbud og/eller overslag mv. udgør tilsammen aftalegrundlaget vedrørende de enkelte arbejder som udføres af Robert Jakobsen Landinspektører ApS.
2.2​ Ændringer til aftalegrundlaget skal ske skriftligt.

3. Tilbud og/eller overslag for et arbejde

3.1​ Tilbud og/eller overslag for arbejder afgivet af Robert Jakobsen Landinspektører ApS er gældende i 30 dage fra dateringen, med mindre andet er aftalt.

4. Ordrebekræftelse, annullering og misligholdelse af arbejder

4.1​ Bekræftes et tilbud, et overslag mm. på et arbejde skriftligt eller mundtligt af kunden, er det bindende.
4.2 ​Annulleres en ordre på et arbejde, forbeholder Robert Jakobsen Landinspektører ApS sig ret til at fakturere kunden for det udførte arbejde efter medgået tid. Eventuelt afholdte udlæg faktureres ligeledes.
4.3 ​Misligholdelse fra kundens side kan udløse annullering af ordre og denne faktureres jf. 4.2. Misligholdelse er, når fremsendte faktura ikke betales rettidigt.

5.​ Udførelse af arbejder

5.1 ​Et arbejde udføres i henhold til aftalegrundlaget.
5.2 ​Udførelsestidspunkt er kun bindende for Robert Jakobsen Landinspektører ApS, hvis det er aftalt særskilt i aftalegrundlaget.
5.3 ​Robert Jakobsen Landinspektører ApS forbeholder sig ret til at lade et arbejde eller et delarbejde udføre af en eller flere af vores samarbejdspartnere, herunder fakturering.
5.4​ Reklamation over udført arbejde skal skriftligt være Robert Jakobsen Landinspektører ApS i hænde senest 10 kalenderdage fra den dato, hvor arbejdet er leveret.

6.​ Ansvarsforpligtigelse

6.1 ​Robert Jakobsen Landinspektører ApS har et rådgiveransvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler i forbindelse med udførelse af arbejder aftalt i henhold til aftalegrundlaget.
6.2 ​Robert Jakobsen Landinspektører ApS´s rådgiveransvar er begrænset til 1 x honoraret for det aftalte arbejde. Hvis det fremgår af aftalegrundlaget, at arbejdet er opdelt i flere delarbejder, begrænses rådgiveransvaret sig til det enkelte delarbejde.
6.3 ​Robert Jakobsen Landinspektører ApS kan aldrig gøres erstatningsansvarlig for drifts-, avance-, eller andre lignende indirekte eller afledte tab.
6.4 ​Robert Jakobsen Landinspektører ApS er ikke erstatningsansvarlig for skader mv., som kunden selv ved tegning af relevant forsikring kan sikre sig imod.
6.5​ Robert Jakobsen Landinspektører ApS er forsikret hos Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring LgE.

7.​ Honorar og betaling heraf

7.1 ​Alle arbejder afregnes efter medgået tid, med mindre andet fremgår af aftalegrundlaget.
7.2 ​Alle arbejder aconto faktureres, når Robert Jakobsen Landinspektører ApS finder det relevant.
7.3 ​Matrikulære sager faktureres ved fremsendelse til Kommunal myndighedsbehandling.
7.4 ​Afgifter og/eller gebyrer til b.la. Tinglysningsretten og/eller Geodatastyrelsen afregnes inden sagen fremsendes sendes til tinglysningsretten og/eller Geodatastyrelsen.
7.5​ Robert Jakobsen Landinspektører ApS forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at regulere offentlige afgifter eller gebyrer, når disse ændres.
7.6​ Betalingsfristen er 14 dage - overskrides betalingsfristen påregnes renter i overensstemmelse med til enhver tid gældende rentelovs bestemmelser.
7.7​ Såfremt en faktura ikke betales efter 2 rykker, sendes fakturaen uden yderligere varsel til inkasso.
7.8 ​Hvis en ubetalt faktura omfatter afgifter og gebyrer til Tinglysningsretten eller Geodatastyrelsen, forbeholder Robert Jakobsen Landinspektører ApS sig retten til at annullere sagen hos Tinglysningsretten eller Geodatastyrelsen uden forudgående varsel.

8.​Dataejerskab

8.1 Robert Jakobsen Landinspektører ApS ejer data, indtil faktura for det udførte arbejde er betalt. Data omfatter alle former for digitale såvel som analoge data, som er genereret i forbindelse med løsningen af et arbejde aftalt i henhold til aftalegrundlaget.


9.​ Persondata

9.1​ Kunden er forpligtet til at udlevere persondata f.eks. e-mail og CPR-nr. mv., når det er nødvendigt for at udføre et arbejde.
9.2 ​Robert Jakobsen Landinspektører ApS videregiver ikke persondata til tredjemand uden skriftligt samtykke.
9.3​ Persondata opbevares utilgængeligt for tredjemand og slettes senest d. 1. juli i det efterfølgende kalenderår efter arbejdet er afsluttet.

10.​ Uenighed om et arbejde

​10.1​ Uenigheder søges løst i mindelighed. Opnås enighed ikke, skal sagen afgøres efter dansk lovgivning.​


11.​ Forsikring

11.1 Robert Jakobsen Landinspektører ApS har tegnet forsikring hos LgE (Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring).
​11.2 Alle landinspektører hos Robert Jakobsen Landinspektører ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring tegnet hos Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker al landinspektørvirksomhed udøvet af Robert Jakobsen Landinspektører ApS i Danmark.
​11.3 Robert Jakobsen Landinspektører ApS er ansvarlige for vores bistand over for vores kunder efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Firmaets erstatningsansvar omfatter dog ikke driftstab, mistet fortjeneste eller andre former for indirekte tab. Robert Jakobsen Landinspektører ApS' erstatningsansvar er endvidere begrænset til et maksimalt beløb stort DKK 4.000.000.

Persondataforordning (GDPR)​

1.​ Kontaktoplysninger:

Robert Jakobsen Landinspektører ApS
Rådhustorvet 7, 2. sal
3520 Farum
Tlf. 4448 8187
post@robert-jakobsen.dk

2.​ Formålet med indsamling af personoplysninger

Virksomheden indsamler en række persondata, som er nødvendige for at gennemføre de sager, som virksomheden udarbejder for både private og offentlige kunder. ​De data, der indsamles for at løse en konkret sag, vil ofte variere afhængigt af sagens konkrete karakter og omfang. Som udgangspunkt behandles kun almindelige personoplysninger; navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, matrikelnummer og -betegnelse samt CPR-nr.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling som er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt (aftale/rekvisition).

3.​ Videregivelse af personoplysninger

Robert Jakobsen Landinspektører ApS videre kun personoplysninger til andre parter i sagen samt offentlige myndigheder, når dette er påkrævet for sagens løsning.
Personoplysninger videregives ikke til andre parter i sagen uden personens samtykke.

4. ​Opbevaring af personoplysninger

Persondata opbevares utilgængeligt for tredjemand og slettes senest d. 1. juli i det efterfølgende kalenderår efter arbejdet er afsluttet.

5.​ Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til anmode om indsigt i de oplysninger Robert Jakobsen Landinspektører ApS opbevarer om dig.

6.​ Klagemuligheder

Du har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Kontaktoplysninger til Datatilsynet kan findes via dette link: https://www.datatilsynet.dk/

Ønsker du at høre mere?

Lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi snakker om dine/jeres ønsker og forventninger.

Kontakt os her

Robert Jakobsen Landinspektører ApS

CVR: 38229591

 Find os på kortet

Rådhustorvet 7, 2. sal

3520 Farum

Telefon: 44 48 81 87

Pilevej 2C
3300 Frederiksværk
​Telefon: 47 78 19 00

E-mail: post@robert-jakobsen.dk

Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde med Christinethorsen.dk